ĐÁP ỨNG ĐẦY ĐỦ CÁC QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC

– Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/06/2010.
– Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.
– Quyết định số 01/2016/QĐ-BYT ngày 09/01/2006 của Bộ Y tế về việc quy định về chế độ báo cáo và mẫu báo cáo về vệ sinh an toàn thực phẩm.
– Quyết định số 39/2006/QĐ-BYT ngày 23/12/2006 của Bộ Y tế về Quy chế điều tra ngộ độc thực phẩm.
– Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công thương
– Thông tư số 26/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 của Bộ Y tế về Quy định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm.
– Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNN ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về Quy định kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

PHÙ HỢP VỚI CÁC CƠ QUAN TỔ CHỨC

Ban ATVSTP: Ban an toàn vệ sinh thực phẩm cấp tỉnh thành phố.
Chi cục ATVSTP: Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm cấp tỉnh thành phố.

HỖ TRỢ THỰC HIỆN CÁC NGHIỆP VỤ ĐỐI VỚI CÁC CẤP QUẢN LÝ

Sở Y tế:

Theo dõi, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống theo phân cấp quản lý; triển khai công tác phòng ngừa, khắc phục ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm trên địa bàn tỉnh.
Theo dõi việc cấp, đình chỉ và thu hồi các giấy chứng nhận liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Y tế.
Theo dõi việc thực hiện thanh tra chuyên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.
Theo dõi việc thực hiện các công tác tuyên truyền thông tin, phổ biến kiến thức và pháp luật vềvệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.
Nhận các thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành.

Ban/Chi cục ATVSTP:

Trực tiếp quản lý danh sách các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống theo phân cấp quản lý; quản lý, tiếp nhận khai báo ngộ độc thực phẩm, theo dõi cập nhật kết quả điều tra các vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện việc cấp, đình chỉ và thu hồi các giấy chứng nhận liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Y tế.
Quản lý, lập kế hoạch và thực hiện thanh tra, kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.
Theo dõi, quản lý việc thực hiện các công tác tuyên truyền thông tin, phổ biến kiến thức và pháp luật vềvệ sinh an toàn thực phẩm, tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.
Nhận các thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm từ các quận/huyện/thành phố trực thuộc tỉnh.
Tổng hợp thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm trên toàn tỉnh.

Trung tâm Y tế cấp huyện:

Trực tiếp quản lý danh sách các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống theo phân cấp quản lý; quản lý, tiếp nhận khai báo ngộ độc thực phẩm, theo dõi cập nhật kết quả điều tra các vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn huyện.
Thực hiện việc cấp, đình chỉ và thu hồi các giấy chứng nhận liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Y tế.
Quản lý, lập kế hoạch và thực hiện thanh tra, kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện.
Theo dõi, quản lý việc thực hiện các công tác tuyên truyền thông tin, phổ biến kiến thức và pháp luật vềvệ sinh an toàn thực phẩm, tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện.
Nhận các thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm từ các xã/phường trong địa bàn huyện.
Tổng hợp thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm trong phạm vi quận/huyện và gửi báo cáo về cơ quan quản lý cấp trên của Tỉnh.

Cán bộ ATTP cấp xã:

Trực tiếp quản lý danh sách các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống theo phân cấp quản lý; quản lý, tiếp nhận khai báo ngộ độc thực phẩm, theo dõi cập nhật kết quả điều tra các vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn huyện.
Quản lý, lập kế hoạch và thực hiện thanh tra, kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện.
Quản lý việc thực hiện các công tác tuyên truyền thông tin, phổ biến kiến thức và pháp luật vềvệ sinh an toàn thực phẩm, tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện.
Tổng hợp và gửi các báo cáo thống kê về an toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm lên Phòng Y tế.

 

TÍNH NĂNG CỦA NỔI BẬT PHẦN MỀM

Quản lý tra cứu cơ sở SXKD:

Quản lý đầy đủ danh sách, thông tin, hồ sơ về các cơ sở SXKD bao gồm cả thông tin chung, sản phẩm, các cam kết ATTP, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, kết quả các lần thanh tra, kiểm tra … Hỗ trợ in các Bản tiếp nhận, Giấy chứng nhận theo đúng các mẫu biểu theo quy định hiện hành.

Quản lý tra cứu địa điểm SXKD:

Quản lý đầy đủ thông tin về các địa điểm SXKD thực phẩm, quan hệ giữa các địa điểm và các cơ sở SXKD.

Quản lý xác nhận kiến thức VSATTP:

Quản lý, cập nhật đầy đủ thông tin, kết quả cấp giấy xác nhận kiến thức VSATTP cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Tỉnh, Huyện, Xã theo phân cấp quản lý của các đơn vị. Hỗ trợ in giấy xác nhận kiến thức VSATTP theo mẫu biểu mới nhất theo quy định.

Quản lý GCN cơ sở ĐKATTP:

Quản lý, cập nhật đầy đủ thông tin, kết quả cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện VSATTP. Hỗ trợ in giấy xác nhận kiến thức VSATTP theo mẫu biểu mới nhất theo quy định.

Quản lý thanh tra Kiểm tra ATVSTP:

Hỗ trợ lập kế hoạch và quản lý thực hiện, cập nhật kết quả thanh tra, kiểm tra VSATTP theo phân cấp quản lý của từng đơn vị trong địa bàn tỉnh.

Khai báo Điều tra Ngộ độc thực phẩm:

Quản lý, tiếp nhận và cập nhật thông tin khai báo ngộ độc thực phẩm, cập nhật kết quả điều tra, xử lý các vụ ngộ độc thực phẩm.

Thống kê – Nhắc việc:

– Cảnh báo danh sách cơ sở có giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP, bản xác nhận kiến thức VSATTP sắp hết hạn giúp các cơ quan quản lý kịp thời gian thông báo cho các cơ sở SXKD làm các thủ tục xin cấp lại.
– Cảnh báo số lượng, danh sách cơ sở SXKD chưa thực hiện thanh tra, kiểm tra trong năm
– Nhắc danh sách cảnh báo ATTP, khai báo ngộ độc thực phẩm do người dân gửi đến thông qua trang thông tin ATTP.

KẾT NỐI TÍCH HỢP CHIA SẺ

Sẵn sàng kết nối và cung cấp dữ liệu cho Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm – Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Sẵn sàng kết nối cung cấp dữ liệu cho Trang thông tin vệ sinh an toàn thực phẩm của Tỉnh/TP.
Sẵn sàng tích hợp với hệ thống dịch vụ công của tỉnh giúp lấy thông tin hồ sơ đăng ký xác nhận kiến thức ATTP, hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm, xác nhận nội dung quảng cáo, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, hỗ trợ cho việc tạo lập, cấp bản tiếp nhận, giấy xác nhận một cách nhanh chóng, chính xác.
Tích hợp với hệ thống văn bản điều hành để cập nhật các văn bản chỉ đạo mới nhất về công tác ATTP, phục vụ cho khai thác và báo cáo thống kê liên quan đến hoạt động, chỉ đạo điều hành về ATTP.
Tích hợp với zalo, facebook để đăng tải thông tin cảnh báo ATTP, đồng thời tiếp nhận thông tin cảnh báo ATTP, khai báo ngộ độc thực phẩm từ người dân, doanh nghiệp.
Sẵn sàng kết nối cung cấp dữ liệu cho hệ thống khác.

HỆ THỐNG BÁO CÁO

Cung cấp đầy đủ hệ thống báo cáo thống kê theo đúng quy định của nhà nước.
Tự động tổng hợp báo cáo liên thông từ xã lên huyện, từ huyện lên tỉnh.
Giúp các cấp quản lý tại Sở, Phòng xem báo cáo, biểu đồ phân tích, thống kê trên thiết bị Mobile một cách thuận tiện nhất, mọi lúc, mọi nơi.

AN TOÀN VÀ BẢO MẬT

Cài đặt tập trung

Phần mềm cài đặt tập trung trên hệ thống máy chủ.

Sao lưu dữ liệu

Hệ thống sao lưu dữ liệu tự động được thực hiện liên tục đề phòng rủi ro gặp các sự cố.

Mã hóa thông tin

Mọi thông tin, giao dịch được mã hóa theo chuẩn quốc tế SSL (Secure Socket Layer), đảm bảo an toàn trong quá trình truyền dẫn.

Phân quyền người dùng

Phân quyền đến từng vai trò, truy vết được mọi giao dịch của người dùng đối với hệ thống.

Công nghệ Online

SIFOSA được xây dựng trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây, chạy Online trên nền tảng WEB, dữ liệu được quản lý tập trung, người dùng có thể truy cập sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị (máy tính, laptop, điện thoại, máy tính bảng) qua Internet.

SIFOSA ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ LÀ PHẦN MỀM QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM TỐT NHẤT VÌ NHỮNG LÝ DO SAU

Tốc độ nhanh, mượt

Kiến trúc phần mềm được tổ chức khoa học, tốc độ truy cập, tương tác của người dùng với phần mềm trên thực tế nhanh, mượt.

Đáp ứng nhu cầu xây dựng hệ thống quản lý VSATTP

Đáp ứng đầy đủ chức năng nghiệp vụ quản lý nhà nước về An toàn vệ sinh thực phẩm cho Cơ quan cấp Tỉnh, Huyện, Xã.

Nền tảng công nghệ hiện đại

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ Cloud, Mobile, sử dụng mọi lúc, mọi nơi.

Chất lượng cao, tiêu chuẩn quốc tế

Phát triển sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO 9001, ISO27001

Tư vấn, hỗ trợ

Khách hàng được tư vấn xây dựng hệ thống Quản lý An toàn vệ sinh thực phẩm phù hợp với nhu cầu và phạm vi của đơn vị.

Bảo hành, bảo trì, hỗ trợ sau bảo hành

Cung cấp dịch vụ toàn diện trong suốt thời gian bảo hành, sau thời gian bảo hành vẫn trực tiếp tư vấn, khuyến cáo hỗ trợ người sử dụng trong suốt quá trình vận hành sử dụng.

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ PHẦN MỀM AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM SIFOSA
1
Phần mềm quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm SIFOSA

Phần mềm quản lý An toàn vệ sinh thực phẩm SIFOSA là công cụ giúp Sở Y tế, Ban hoặc Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cấp tỉnh thành phố, Trung tâm Y tế cấp huyện, cán bộ An toàn vệ sinh thực phẩm cấp xã thực hiện các nghiệp vụ quản lý An toàn vệ sinh thực phẩm.

Giá: 4.375.000.000VNĐ

chưa có thông tin!!!
chưa có thông tin!!!
[woocommerce_my_account]

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds