PHẦN MỀM CHUYỂN ĐỔI SỐ QUY TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN - DIDOPRO

Phần mềm DidoPro là công cụ giúp các cơ quan, đơn vị chuyển đổi số toàn bộ quy trình xây dựng dự thảo và ban hành văn bản. Hệ thống cho phép quản lý, viện dẫn nội dung văn bản, chi tiết đến từng Chương, Mục, Điều, Khoản, Điểm giúp dễ dàng khai thác, theo dõi hiệu lực, lập kế hoạch, kiểm tra, rà soát, bổ sung, cập nhật thay đổi của các văn bản đã ban hành.

Bìa sản phẩm
SỰ KHÁC BIỆT CỦA PHẦN MỀM
 • Phiên bản di động Mobile
 • Tự động cảnh báo hiệu lực của văn bản
 • Kiến trúc dịch vụ nhỏ Microservices
 • Tích hợp với CSDL quốc gia về Văn bản pháp luật
ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG
 • Vụ pháp chế các Bộ/Ban/Ngành, các cơ quan Trung ương và các đơn vị trực thuộc
 • Sở Tư pháp các Tỉnh/Thành phố và triển khai diện rộng tới tất cả các đơn vị, các cấp trên toàn tỉnh
 • Ban Pháp chế các Ngân hàng, các Tập đoàn lớn và tất cả cán bộ nhân viên
TẠI SAO NÊN LỰA CHỌN PHẦN MỀM DIDOPRO?
 • Đầy đủ nghiệp vụ trong việc xây dựng và ban hành văn bản

Đầy đủ các nghiệp vụ, theo dõi hiệu lực, lập kế hoạch, soạn thảo, kiểm tra, rà soát, bổ sung, cập nhật thay đổi của các văn bản đã ban hành.

 • Cơ chế làm việc linh hoạt, điều hành thông minh

Có cơ chế phân quyền linh hoạt tài khoản người dùng theo chức năng, nhiệm vụ, vị trí công việc (bao gồm cả kiêm nhiệm). Linh hoạt trọng xử lý các luồng trình/gửi. kiểm soát, phê duyệt ban hành văn bản.

 • Tự động theo dõi, cảnh báo hiệu lực văn bản

Bóc tách mục lục tự động, quản lý, thiết lập liên kết, viện dẫn chi tiết đến từng Chương, Mục, Điều, Khoản, Điểm của tất cả các văn bản trong hệ thống. Tự động cập nhật văn bản mới và cảnh báo hiệu lực đối với văn bản đã ban hành.

 • Xây dựng kho cơ sở dữ liệu văn bản

Nền tảng kho cơ sở dữ liệu các Văn bản nội bộ, Quy chế, quy trình, văn bản quy phạm pháp luật giúp xây dựng hệ thống hỏi đáp thông minh về pháp luật.

 • Tích hợp và trao đổi

Cho phép tích hợp, đồng bộ, cập nhật và khai thác, sử dụng toàn bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật với hơn 200.000 văn bản, quản lý chi tiết tới từng Chương, Mục, Điều, Khoản, Điểm.

Có cơ chế tích hợp với tất cả các phần mềm nghiệp vụ khác trong hệ thống cũng như trục liên thông CSDL.

 • Công nghệ hiện đại

Kiến trúc Microservice giúp triển khai trên nhiều nền tảng khác nhau, dễ dàng nâng cấp, mở rộng hệ thống (theo từng service) để đáp ứng lượng người dùng lớn.

 

ĐẠT TIÊU CHUẨN
 • Công nghệ hiện đại

Công nghệ hiện đại nhất với hệ quản trị SQL SERVER 2016 của Microsoft để giải quyết dữ liệu lớn

 • Chất lượng đạt chuẩn

Phát triển sản phẩm theo chuẩn ISO 9001:2015; ISO 27001:2013

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA DIDOPRO
 • Cơ chế làm việc linh hoạt

Phần mềm có có chế phân quyền linh hoạt tài khoản người dùng theo chức năng,nhiệm vụ

 • Tổ chức khoa học đầy đủ với các chức năng nghiệp vụ

Kiến trúc phần mềm được tổ chức khoa học, tốc độ truy cập, tương tác của người dùng với phần mềm nhanh, mượt.

Phần mềm cho phép quản lý, viện dẫn nội dung văn bản, chi tiết đến từng Chương, Mục, Điều, Khoản, Điểm của tất cả các văn bản trong hệ thống.

 • Tích hợp và trao đổi

Phần mềm tích hợp, đồng bộ, cập nhật và khai thác, sử dụng toàn bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật với hơn 450.000 văn bản. Tất cả được quản lý chi tiết tới từng Chương, Mục, Điều, Khoản, Điểm.

 • Thiết kế theo mô hình Điện toán đám mây

Nhằm tận dụng tối đa hạ tầng đã đầu tư, dễ dàng nâng cấp bổ sung, bảo hành, bảo trị hệ thống và dễ triển khai mở rộng ra nhiều đơn vị thành viên trực thuộc.

Báo cáo
QUẢN LÝ XÂY DỰNG VĂN BẢN
 • Quản lý soạn thảo, xây dựng văn bản, tham vấn cho ý kiến, thẩm định về dự thảo, phê duyệt văn bản

Cung cấp kho, mẫu biểu hỗ trợ mẫu văn bản trong việc soạn thảo.

Thiết lập liên kết dẫn chiếu tới từng Điều, Khoản, Điểm trong văn bản, giữa các văn bản có liên quan

Tự động tổng hợp, đưa ra nội dung thay đổi khi soạn thảo các văn bản sửa đổi. Quản lý quy trình tham vấn, cho ý kiến về dự thảo, tự động tổng hợp ý kiến tham vấn của các đơn vị, tiếp thu và phản hồi các ý kiến tham vấn. Chỉnh sửa dự thảo theo ý kiến tham vấn

 • Chức năng bóc tác mục lục tự động, quản lý chi tiết từng Điều, Khoản, Điểm của văn bản

Cho phép hệ thống tự động bóc tách mục lục tự động của văn bản, chi tiết đến từng Điều, Khoản, Điểm của văn bản, thiết lập liên kết giữa các văn bản

 • Ban hành văn bản, khai thác, theo dõi hiệu lực cả các văn bản đã ban hành

Ban hành các văn bản mới, văn bản điều chỉnh một phần. Tự động theo dõi hiệu lực của văn bản, hiển thị làm nổi bật nội dung cảnh báo, yêu cầu thay đổi trong văn bản. Tích hợp chữ ký số khi ký ban hành văn bản.

 • Quản lý các thay đổi, yêu cầu thay đổi của văn bản

Tự động cảnh báo dấu hiệu thay đổi văn bản khi có văn bản mới ban hành là văn bản sửa đổi, thay thế các văn bản hiện thời.

Quản lý các thay đổi của văn bản, hỗ trợ rà soát và đề xuất điều chỉnh các văn bản nội bộ. Lập báo cáo kiểm soát của đơn vị đề xuất.

Cho phép thiết lập, cập nhật các dấu hiệu thay đổi từ các nguồn khác nhau.

Quản lý Kế hoach
QUẢN LÝ KẾ HOẠCH VĂN BẢN
 • Quản lý kế hoạch ban hành văn bản

Cho phép lập kế hoạch, cho ý kiến, tổng hợp, trình cấp thẩm quyền phê duyệt, kiểm soát, điều chỉnh kế hoạch ban hành văn bản nội bộ.

 

 

Chỉ tiêu pháp luật
QUẢN LÝ ĐÁNH GIÁ CHI TIÊU TUÂN THỦ CỦA VĂN BẢN
 • Quản lý đánh giá chỉ tiêu tuân thủ của văn bản

Cho phép xây dựng bộ chỉ tiêu thuân thủ pháp luật. Đánh giá chỉ tiêu tuân thủ pháp luật trong phạm vi bộ phận, từng cơ quan, đơn vị.

 

Khai thác
QUẢN LÝ KHAI THÁC VĂN BẢN
 • Quản lý khai thác văn bản

Tìm kiếm văn bản theo nhiều tiêu chí, lĩnh vực, phân loại đơn vị.

Hỗ trợ phân quyền khai thác văn bản theo phạm ví áp dụng, đơn vị, chức danh, vị trí công tác hoặc theo từng nhóm, từng người dùng cụ thể.

Tự động ghi nhật ký khai thác văn bản (xem, tải về) của người dùng.

Tự động chèn Watermark vào file văn bản tải về theo thời gian, tài khoản tải về.

 • Quản lý kho văn bản, kho thuật ngữ, kho biểu mẫu, kho hợp đồng

Xây dựng kho văn bản theo mô hình cây giúp cho việc quản lý khai thác và theo dõi hiệu lực được thuận tiện. Cho phép xây dựng kho thuật ngữ, kho mẫu biểu, kho hợp đồng giúp cho người dùng nhanh chóng khai thác, sử dụng hiệu quả.

Danh sách chờ tham vấn
QUẢN LÝ TÍCH HỢP VÀ BÁO CÁO
 • Tích hợp hệ thống

Tích hợp, đồng bộ với hệ thống quản lý văn bản và điều hành, với Cơ sở dữ liệu quốc gia về Văn bản pháp luật. Thiết lập liên kết giữu văn bản của đơn vị và Văn bản pháp luật trong cơ sở dữ liệu quốc gia

 • Báo cáo

Cho phép báo cáo chi tiết, tổng hợp kế hoạch, kết quả thực hiện, hiện trạng Văn bản và các báo cáo theo yêu cầu của đơn vị.

dd

chưa có thông tin!!!
 • Cơ sở dữ liệu quốc gia về Văn bản quy phạm pháp luât
 • Hệ thống kiểm tra rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật
 • Hệ thống pháp điển quy phạm pháp luật
 • Sử dụng trên toàn Ngân hàng gồm Ban Giám đốc, Ban Pháp chế, các đơn vị trực thuộc và hơn 15.000 nhân viên.
[woocommerce_my_account]

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds